AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El present lloc web (en endavant, el Lloc Web) és WIM Group SL (en endavant, WIM Group). El(els) nom(s) de domini(s) a través del qual(es) Vd. ha accedit al Lloc Web és(són) titularitat de WIM Group.

Nom complet: WIM Group
Domicili social: Carrer Ingertal 24, 45229, Yuncler (Toledo, Espanya)
CIF: B45814670
Correu electrònic: [email protected]

El mer accés al Lloc Web, el compliment de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, curriculum vitae i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/o bústies electròniques existents en el Lloc Web implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del Lloc Web. En conseqüència, Vd. ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

En cas de ser oferts, a través del Lloc Web, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, en el seu cas, hagin estat establertes a l’efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

OBJECTE

Accés i ús del lloc web

L’accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït.

El mer accés al Lloc web no implica, en si mateix, l’establiment de cap mena de vincle o relació comercial entre *WIM *Group i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, en el seu cas, siguin establerts. La inclusió en el Lloc web d’informació relativa a productes o serveis oferts per *WIM *Group té exclusivament fins informatius i publicitaris, tret que sigui establerta expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei ofert a través del Lloc web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per a accedir als productes o serveis de què es tracti. Si a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació culposa o no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Lloc web i, en el seu cas, l’ús o contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través del mateix es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per *WIM *Group o per personal autoritzat de *WIM *Group, relativa a l’ús del Lloc web i els seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(i) Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes de *WIM *Group.
(*ii) Utilitzar-los amb finalitats lesius dels legítims drets de tercers.
(*iii) Accedir i/o utilitzar el Lloc web per a fins professionals ni incorporar, com a activitat empresarial pròpia, els serveis i continguts del Lloc web.
(*iv) Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.


L’accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït.

El mer accés al Lloc web no implica, en si mateix, l’establiment de cap mena de vincle o relació comercial entre *WIM *Group i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, en el seu cas, siguin establerts. La inclusió en el Lloc web d’informació relativa a productes o serveis oferts per *WIM *Group té exclusivament fins informatius i publicitaris, tret que sigui establerta expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei ofert a través del Lloc web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per a accedir als productes o serveis de què es tracti. Si a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació culposa o no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Lloc web i, en el seu cas, l’ús o contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través del mateix es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per *WIM *Group o per personal autoritzat de *WIM *Group , relativa a l’ús del Lloc web i els seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Renúncia de garanties

*WIM *Group no es fa responsable i, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, exclou qualssevol garanties, expresses o implícites, relatives a la *mercantilidad, idoneïtat per a un fi concret, no compliment, exactitud, fiabilitat, integritat o actualitat dels continguts, serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o altres elements inclosos en el lloc web, o els resultats obtinguts d’accedir i usar el lloc web i/o el contingut d’aquest.En conseqüència, *WIM *Group no garanteix ni es fa responsable de:

(i) la continuïtat dels continguts del lloc web i/o la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o continuïtat tècnica d’aquest;
(*ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes o que els possibles errors seran corregits;
(*iii) l’absència de virus i altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra;
(*iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la *inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest;
(*v) en el seu cas, la falta d’utilitat o rendiment dels continguts o serveis del lloc web;
(vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que *WIM *Group estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquest;
(*vii) qualssevol altres danys que poguessin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del lloc web o dels llocs web als quals, en el seu cas, s’hagin pogut establir links.

*WIM *Group aplica mesures raonables per a evitar errors en els continguts publicats en el Lloc web. Els continguts oferts a través del Lloc web s’actualitzen periòdicament i *WIM *Group es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment. *WIM *Group es fa responsable de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts i/o serveis prestats per tercers en el lloc web. Queda totalment prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts al lloc web que infringeixi els drets de tercers i/o el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat personal o els drets dels menors o contrari a la legislació vigent, així com qualsevol conducta de l’usuari que inciti o constitueixi una infracció penal. Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que: i) siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de *WIM *Group; *ii) puguin infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones; *iii) que menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de *WIM *Group; *iv) que siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial; i/o *v) que incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de *WIM *Group o tercers i/o l’accés al lloc web de la resta d’usuaris.

Limitació De Responsabilitat I Indemnització

L’Usuari es compromet a mantenir a *WIM *Group i a qualsevol de les seves filials, sucursals, funcionaris, directors, empleats i agents indemnes enfront de qualsevol reclamació, responsabilitat, costos i despeses, incloent-hi honoraris d’advocats que sorgeixin de qualsevol manera de l’ús del Lloc web, la col·locació o transmissió de qualsevol missatge, contingut, informació, programari o altres materials a través del Lloc web o per infracció de la llei o dels termes i condicions continguts en aquest Avís Legal.

Cancel·lació De l’Accés I Ús

*WIM *Group podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal, podent eliminar el seu registre i tota la informació i arxius relatius a aquesta. *WIM *Group no assumirà cap responsabilitat enfront de l’usuari per la cancel·lació de l’accés al lloc web per les causes previstes en aquest paràgraf.

Drets De Propietat Intel·lectual I Industrial

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de *WIM *Group o, en el seu cas, del titular dels drets al fet que correspongui. A títol enunciatiu, queda prohibit l’ús de qualsevol tecnologia per a extreure i recopilar informació i continguts del Lloc web.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de *WIM *Group o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de *WIM *Group o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus Continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Enllaços

Enllaços des del Lloc web a altres pàgines web

*WIM *Group pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Lloc web. La presència d’aquests enllaços en el Lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destí ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb la persona o entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, *WIM *Group no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’aquests.

*WIM *Group no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc web. En conseqüència, *WIM *Group no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Això no obstant, en cas que *WIM *Group arribi a tenir coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a *WIM *Group a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

Enllaços des d’altres pàgines web al Lloc web

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquest lloc web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

(i) Haurà de recaptar l’autorització prèvia, expressa i per escrit de *WIM *Group.
(*ii) L’enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc web, tret que expressament s’autoritzi cosa diferent.
(*iii) L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del Lloc web. En cap cas, tret que *WIM *Group autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Lloc web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “*frames” o crear un “*browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.
(*iv) En la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que *WIM *Group ha autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitjarà incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de *WIM *Group i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de *WIM *Group.
(*v) En tot cas, *WIM *Group prohibeix l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers.
Política De Privacitat

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals (entre altres supòsits, per a accedir a serveis; sol·licitar informació; remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació; enviar curriculum vitae), l’Usuari serà advertit de la necessitat de facilitar les seves dades personals.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i de conformitat amb el que es preveu en la Política de Privacitat, la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

Durada I Modificació

*WIM *Group es reserva el dret de modificar qualssevol termes i condicions del present Avís Legal sense necessitat de previ avís i/o les condicions particulars que, en el seu cas, hagin estat establertes per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Lloc web, quan el consideri oportú, per motius de negoci o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, sent vàlides i assortint els seus efectes des de la publicació en el Lloc web.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

*WIM *Group podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts publicats, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, exposades anteriorment en el present Avís Legal.

Comunicacions

Qualsevol comunicació entre *WIM *Group i l’Usuari, aquest haurà de dirigir-se a *WIM *Group a l’adreça postal i/o electrònica a dalt indicades. En tot cas, les comunicacions de *WIM *Group cap a l’Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats. L’Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb *WIM *Group.

Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, en el seu cas, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts en el Lloc web, prevaldrà el que es disposa en les condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, hagin pogut ser establertes.

El no exercici o execució per part de *WIM *Group de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Legislació Aplicable I Tribunals Competents

El present Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o es relacioni amb el mateix es regiran exclusivament per la legislació espanyola que resulti d’aplicació.

Els tribunals competents per a resoldre qualsevol controvèrsia que sorgeixi d’o estigui relacionada amb aquest Avís Legal i/o qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació vindran determinats segons legislació aplicable.