Avís legal

TITULARITAT DEL LLOC WEB

Aquest lloc web (d’ara endavant, el Lloc Web) és WIM Group, SL (d’ara endavant, WIM Group).

El(s) nom(s) de domini(s) a través del qual(s) Vostè ha accedit al Lloc Web és(són) titularitat de WIM Group. Aquest(s) nom(s) de domini(s) no podrà(n) ser utilitzat(s) en connexió amb altres continguts, productes i/o serveis que no siguin titularitat de WIM Group, ni de manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de WIM Group.

Als efectes del present Avís Legal, Usuaris són les persones que accedeixin al Lloc Web i/o que remetin una sol·licitud o un email al Lloc Web o que completin un formulari del Lloc Web o completin un procés de registre.

Podeu posar-vos en contacte amb WIM Group a través dels següents mitjans:

Nom complet: WIM Group, SL 

Domicili social: C/ Plasència 1-17, Nau 7, 28935, Móstoles, (Madrid, Espanya)

CIF: B45814670

Correu electrònic: [email protected]

OBJECTE

Aquest Avís Legal recull els termes i les condicions que regulen: a) l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web; b) les responsabilitats derivades de l’ús del Lloc Web i la prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts a través del Lloc Web; i c) el subministrament i ús del contingut del Lloc Web. Sense perjudici de qualsevol disposició en contra, això no impedeix que Webimpacto pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, si escau, siguin oferts als Usuaris a través del Lloc Web. En tot cas, aquestes condicions particulars formen part integrant del present Avís Legal.

El mer accés al Lloc Web, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, currículum vitae i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/ o bústies electròniques existents al Lloc Web implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del Lloc Web. En conseqüència, heu de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

En cas de ser oferts, a través del Lloc Web, la utilització, la prestació i/o la contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que , si escau, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L’accés al Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït.

El mer accés al Lloc Web no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre WIM Group i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per fer-ho i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que , si escau, siguin establerts. La inclusió al Lloc Web d’informació relativa a productes o serveis oferts per WIM Group té exclusivament fins informatius i publicitaris, llevat que sigui establerta expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei ofert a través del Lloc Web, l’Usuari hauria de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introduïu a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, es dotés l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenyes que li siguin subministrats, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. . Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació culposa o no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En tot cas, l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web i, si s’escau, l’ús o la contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través del mateix es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per WIM Group o per personal autoritzat de WIM Group, relativa a l’ús del Lloc Web i els seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • (i) Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic ia les instruccions rebudes de WIM Group.
 • (ii) Utilitzar-los amb fins lesius dels drets legítims de tercers.
 • (iii) Accedir i/o utilitzar el Lloc Web per a fins professionals ni incorporar, com a activitat empresarial pròpia, els serveis i continguts del Lloc Web.
 • (iv) Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals els Usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis del Lloc Web.

RENÚNCIA DE GARANTIES

WIM Group no es fa responsable i, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, exclou qualsevol garantia, expressa o implícita, relatives a la mercantilitat, idoneïtat per a un fi concret, no compliment, exactitud, fiabilitat, integritat o actualitat dels continguts, serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o altres elements inclosos al lloc web, o els resultats obtinguts d’accedir i fer servir el lloc web i/o el contingut del mateix.

En conseqüència, WIM Group no garanteix ni es fa responsable de:

 • (i) la continuïtat dels continguts del lloc web i/o la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o continuïtat tècnica del mateix;
 • (ii) l’absència d’errors en els continguts o productes esmentats o que els possibles errors seran corregits;
 • (iii) l’absència de virus i altres components nocius al lloc web o al servidor que el subministra;
 • (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin;
 • (v) si escau, la manca d’utilitat o rendiment dels continguts o serveis del lloc web;
 • (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que WIM Group estableix al lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;
 • (vii) qualssevol altres danys que poguessin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del lloc web o dels llocs web als quals, si escau, s’hagin pogut establir links.

WIM Group aplica mesures raonables per evitar errors en els continguts publicats al Lloc Web. Els continguts oferts a través del Lloc Web s’actualitzen periòdicament i WIM Group es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment. WIM Group no es fa responsable de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts i/o serveis prestats per tercers al lloc web.

Queda totalment prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts al lloc web que infringeixi els drets de tercers i/o el contingut dels quals sigui amenaçant, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat personal o els drets dels menors o contrari a la legislació vigent, així com qualsevol conducta de l’usuari que inciti o constitueixi una infracció penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i la comunicació de continguts, per part dels usuaris, que: i) siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de WIM Group; ii) puguin infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones; iii) que menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de WIM Group; iv) que siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial; i/o v) que incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués fer malbé o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de WIM Group o tercers i/o l’accés al lloc web de la resta d’usuaris.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I INDEMNITZACIÓ

L’Usuari es compromet a mantenir WIM Group i qualsevol de les seves filials, sucursals, responsables, directors, empleats i agents indemnes davant de qualsevol reclamació, responsabilitat, costos i despeses, incloent honoraris d’advocats que sorgeixin de qualsevol manera de l’ús del Lloc Web, la col·locació o transmissió de qualsevol missatge, contingut, informació, programari o altres materials a través del Lloc Web o per infracció de la llei o dels termes i condicions continguts en aquest Avís Legal.

CANCEL·LACIÓ DE L’ACCÉS I ÚS

WIM Group podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés al Lloc Web a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal, podent eliminar-ne el registre i tota la informació i arxius relatius a aquesta. WIM Group no assumirà cap responsabilitat davant de l’usuari per la cancel·lació de l’accés al lloc web per les causes previstes en aquest paràgraf.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels Continguts inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de WIM Group o, si escau, del titular dels drets a què correspongui. A títol enunciatiu, queda prohibit l’ús de qualsevol tecnologia per extreure i recopilar informació i continguts del Lloc Web.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de WIM Group o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de WIM Group o dels seus propietaris legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa l’accés o ús del Lloc Web i/o dels seus Continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius inclosos protegits per Llei.

ENLLAÇOS

Enllaços des del Lloc Web a altres pàgines web

WIM Group pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Lloc Web. La presència d’aquests enllaços al Lloc Web té una finalitat informativa, en cap cas no constitueix una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb la persona o entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, WIM Group no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que cal tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no en podrà ser considerat responsable.

WIM Group no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a què es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, WIM Group no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què es poguessin establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Això no obstant, en cas que WIM Group arribi a tenir coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què es remet des dels enllaços esmentats és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

Així mateix, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho han de comunicar immediatament a WIM Group als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

Enllaços des d’altres pàgines web al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquest lloc web haurà d’atenir-se a les estipulacions següents:

 • (i) Haurà de demanar l’autorització prèvia, expressa i per escrit de WIM Group.
 • (ii) L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc Web, llevat que s’autoritzi expressament una cosa diferent.
 • (iii) L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que WIM Group autoritzi una cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un ” browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
 • (iv) A la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que WIM Group ha autoritzat aquest enllaç, sense que hagi estat així. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitjarà incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe identificatiu de WIM Group i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb lautorització prèvia, expressa i per escrit de WIM Group.
 • (v) En tot cas, WIM Group prohibeix l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals (entre altres supòsits, per accedir a serveis; sol·licitar informació; remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació; enviar currículum vitae), l’Usuari serà advertit de la necessitat de facilitar les vostres dades personals.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i de conformitat amb el que preveu la Política de Privacitat, la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

COOKIES

El nostre lloc web utilitza “cookies” per demanar informació sobre la forma d’utilització del Lloc Web. Si voleu obtenir informació més detallada sobre com s’utilitzen les cookies, consulta la Política de Cookies, la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

DURADA I MODIFICACIÓ

WIM Group es reserva el dret de modificar qualssevol termes i condicions del present Avís Legal sense necessitat de previ avís i/o les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Lloc Web, quan ho consideri oportú, per motius de negoci o amb la finalitat dadequar-se als canvis legislatius i tecnològics, sent vàlides i assolint els seus efectes des de la publicació en el Lloc Web.

La vigència temporal d’aquestes condicions dús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions dús modificades.

WIM Group podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts publicats, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, exposades anteriorment al present Avís Legal.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació entre WIM Group i l’Usuari, aquest s’haurà d’adreçar a WIM Group a l’adreça postal i/o electrònica a dalt indicades. En tot cas, les comunicacions de WIM Group cap a l’Usuari es faran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades. L’Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la tramesa de comunicacions entre i/o amb WIM Group.

GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas que hi hagi discrepància entre el que estableix aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si s’escau, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts al Lloc Web, prevaldrà el que disposen les condicions particulars.

En cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fos(n) considerada(es) nul·la(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de l’Avís Legal ni les condicions particulars que, si s’escau, hagin pogut ser establertes.

El no exercici o execució per part de WIM Group de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Aquest Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o s’hi relacioni es regeixen exclusivament per la legislació espanyola que sigui aplicable.

Els tribunals competents per resoldre qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionada amb aquest Avís Legal i/o qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació vindran determinats segons legislació aplicable.